ทภ. ๑

1.รพ.รร.๖ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
2.รพ.อานันทมหิดล (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
3.รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
4.รพ.ค่ายจักรพงษ์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
5.รพ.ค่ายอดิศร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
6.รพ.ค่ายภาณุรังษี (ไม่มีการรับตรวจ)
7.รพ.ค่ายสุรสีห์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
8.รพ.ค่ายสุรสิงหนาท (ไม่มีการรับตรวจ)
9.รพ.ค่ายนวมินทราชินี (ไม่มีการรับตรวจ)
10.รพ.รร.จปร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
11.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๒

12.รพ.ค่ายสุรนารี (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )<
13.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
14.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
15.รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง (ไม่มีการรับตรวจ)
16.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
17.รพ.ค่ายศรีสองรัก (ไม่มีการรับตรวจ)
18.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
19.รพ.ค่ายศรีพัชรินทร (ไม่มีการรับตรวจ)
20.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ไม่มีการรับตรวจ)
21.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๓
22.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
23.รพ.ค่ายจิรประวัติ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
24.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
25.รพ.ค่ายกาวิละ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
26.รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (ไม่มีการรับตรวจ)
27.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
28.รพ.ค่ายวชิรปราการ (ไม่มีการรับตรวจ)
29.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก (ไม่มีการรับตรวจ)
30.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒
31.รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๔
32.รพ.ค่ายวชิราวุธ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
33.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
34.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
35.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (ไม่มีการรับตรวจ)
36.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต (ไม่มีการรับตรวจ)
37.รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (ไม่มีการรับตรวจ)

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)ประจำปี ๒๕๖๒
 3. การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าทหารแพทย์ จำนวน ๗๐ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 4. ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน(พลขับ นวป.ทบ.)
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปี ๒๕๖๒
 7. แบบฟอร์ม การเสนอผลงาน โครงการเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 8. ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สาย พ. จำนวน 1 รายการ
 9. ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สาย พ. จำนวน 2 รายการ
 10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 11. รายชื่อแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๑๓
 12. ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน(ต่อยอด) สาขาประเภทที่ 3 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2562
 13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก เพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 14. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๓ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ เพิ่มเติม
 15. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาราการรักษายอดกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 16. กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะและเทคนิค สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ 9 รายการ
 17. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๓ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโรงพยาบาลพระมงกุฎ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒
 18. กำหนดการประชุมหน่วยสายแพทย์ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒
 19. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 20. เปิดรับสมัครหลักสูตร อบรมแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 13
2115339
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
405
420
2109554
21536
26624
2115339
Your IP: 54.196.208.187
Server Time: 2019-03-25 00:22:43

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน