รายนามผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารบก

ลำดับที่ 1 

นายพันตรี เทียนฮี้
(พระยาสารสินสวามิภักดิ์)

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก

พ.ศ. 2431 - พ.ศ. 2435

ลำดับที่ 2

นายพันตรี หม่อมราชวงศ์ สุวพรรณ
(พันตรี หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์)

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก

พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2440

ลำดับที่ 3

นายพันโท หม่อมเจ้า กำมสิทธิ์

นายแพทย์เอก กองแพทย์ กรมยุทธนาธิการ

15 กันยายน พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2447

ลำดับที่ 4 

นายพันโท ทรัมป์

นายแพทย์ใหญ่ กรมยุทธนาธิการ

13 มิถุนายน พ.ศ. 2443 - 14 กันยายน พ.ศ. 2444

หัวหน้ากรมแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2447 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2451

ลำดับที่ 5

นายพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ
(ฮวด วีระไวทยะ)

หัวหน้ากรมแพทย์ทหารบก

15 สิงหาคม พ.ศ. 2451 - 9 เมษายน พ.ศ. 2457

เจ้ากรมแพทย์ศุขาภิบาลทหารบก

19 เมษายน พ.ศ. 2457 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 - 18 กันยายน พ.ศ. 2460

ลำดับที่ 6

นายพลตรี พระยาวิบุลอายุรเวท
(เสก ธรรมสโรช)

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก

18 กันยายน พ.ศ. 2460 - 1 มกราคม พ.ศ. 2474

นายแพทย์ทหาร

11 มกราคม พ.ศ. 2474 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475

ลำดับที่ 7

นายพลตรี พระศัลยเวทยวิศิษฏ์
(สาย คชเสนี)

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก

11 สิงหาคม พ.ศ. 2475 - 15 เมษายน พ.ศ. 2479

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก 

15 เมษายน พ.ศ. 2479 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2485

ผู้อำนวยการเสนารักษ์ทหารบก

31 ธันวาคม พ.ศ. 2485 - 29 มกราคม พ.ศ. 2486 และ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 - 1 กันยายน พ.ศ. 2487

ลำดับที่ 8

พลโท จอน โชติดิลก
(พระยาอภัยสงคราม)

ที่ปรึกษาการป้องกันพระราชอาณาจักร 
และผู้อำนวยการเสนารักษ์ทหารบก

29 มกราคม พ.ศ. 2486 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2487

ลำดับที่ 9

พลตรี สงวน โรจนวงศ์

รักษาราชการ ผู้อำนวยการเสนารักษ์ทหารบก

1 กันยายน พ.ศ. 2487 - 1 มกราคม พ.ศ. 2489

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก

1 มกราคม พ.ศ. 2489 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493

ลำดับที่ 10

พลตรี ถนอม อุปถัมภานนท์

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2503

ลำดับที่ 11

พลโท ประภาคาร กาญจนาคม

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก

30 ธันวาคม พ.ศ. 2503 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 - 30 กันยายน พ.ศ. 2511

ลำดับที่ 12

พลโท ผ่อง มีคุณเอี่ยม

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 - 30 กันยายน พ.ศ. 2512

ลำดับที่ 13

พลโท สมุท ชาตินันทน์

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 - 30 กันยายน พ.ศ. 2514

ลำดับที่ 14

พลโท ชม ศรทัตตํ

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2515

ลำดับที่ 15

พลโท ทิพย์ ผลโภค

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 เมษายน พ.ศ. 2515 - 30 กันยายน พ.ศ. 2515

ลำดับที่ 16

พลโท ประเดิม พีชผล

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 30 กันยายน พ.ศ. 2516

ลำดับที่ 17

พลโท ประณต โพธิทัต

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 30 กันยายน พ.ศ. 2520

ลำดับที่ 18

พลโท ยง วัชระคุปต์

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2525

ลำดับที่ 19

พลโท สอาด ประเสริฐสม

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 - 30 กันยายน พ.ศ. 2527

ลำดับที่ 20

พลโท อัศวิน เทพาคำ

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530

ลำดับที่ 21

พลโท สิงหา เสาวภาพ

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532

ลำดับที่ 22

พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2533

ลำดับที่ 23

พลโท ภิญโญ ศิริยะพันธุ์

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534

ลำดับที่ 24

พลโท อมฤต ณ สงขลา

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535

ลำดับที่ 25

พลโท เชิดชัย เจียมไชยศรี

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536

ลำดับที่ 26

พลโท คำรบ สายสุวรรณ

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538

ลำดับที่ 27

พลโท สุจินต์ อุบลวัตร

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน พ.ศ. 2540

ลำดับที่ 28

พลโท สุปรีชา โมกขะเวส

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541

ลำดับที่ 29

พลโท ปรียพสา นิลอุบล

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543

ลำดับที่ 30

พลโท จุลเทพ ธีระธาดา

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544

ลำดับที่ 31

พลโท ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546

ลำดับที่ 32

พลโท ประวิชช์ ตันประเสริฐ

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548

ลำดับที่ 33

พลโท บุญเลิศ จันทราภาส

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550

ลำดับที่ 34

พลโท วิทยา ช่อวิเชียร

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ลำดับที่ 35

พลโท สหชาติ พิพิธกุล

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ลำดับที่ 36

พลโท ธวัชชัย ศศิประภา

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับที่ 37

พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก / ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่ 38

พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่ 39

พลโท บุณยรักษ์ พูนชัย

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่ 40

พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 เมษายน พ.ศ. 2558 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่ 41

พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่ 42

พลโท สาโรช เขียวขจี

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
 

ลำดับที่ 43

พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
2453623
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
1176
2203
2439587
24828
144843
2453623
Your IP: 18.204.48.40
Server Time: 2019-10-15 01:46:00

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน