ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

 เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์
กรมแพทย์ทหารบก

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ.2556

 ข้อมูลส่วนบุคคล

 เกิด 

 14 ธันวาคม พ.ศ. 2495 (60 ปี)

 คู่สมรส

 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ

 การเข้าเป็นทหาร

 สังกัด

 กองทัพบกไทย

 ยศ

 Thai army O8.png   พลโท


 • พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ (ชื่อเล่น: ตุ้ย) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ท่านที่ 37[1] (1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน), อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55), อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (28 เม.ย.49 - 31 มี.ค.50)

ประวัติ

 • พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของ บิดา พลตรี นพ พุ่มหิรัญ อดีตผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ผู้อำนวยการองค์การทอผ้า มารดา อาจารย์ บุญเสริม พุ่มหิรัญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
 • การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT155), ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๑ (จปร.รุ่นที่ ๒๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, วุฒิบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา, ฝึกอบรมทางด้านภูมิแพ้ Walter Reed Army Medical Centerกองทัพบกสหรัฐอเมริกา, ฝึกอบรมทางด้านโสต ศอ นาสิก George Town Medical Center สหรัฐอเมริกา, ฝึกอบรมทางด้าน Medical Research, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น, หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 109 โรงเรียนสงครามพิเศษ (27 มี.ค.20 - 30 เม.ย.20), หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ 26 (2 เม.ย. 33 - 21 ส.ค.33), วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 41 (1 พ.ย.38 - 30 ก.ย.39), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 (2 ต.ค.46 - 16 ก.ย.47)
 • ชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย) มีบุตร 1 คนคือ นายวิชญวัฒน์ พุ่มหิรัญ ฝ่ายกำกับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ [2]สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ราชการพิเศษ

 • ช่วยราชการ โครงการพระราชดำริสายการแพทย์หมอหมู่บ้าน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ที่ปรึกษาด้านโสต ศอ นาสิก กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา, ราชองครักษ์เวร (รอว.) (29 พ.ย.44), นายทหารพิเศษประจำหน่วย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นายทหารพิเศษประจำหน่วย กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (8 ก.ค.54), ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ (5 ก.ค.44 และ 6 พ.ค.53), ศาสตราจารย์คลินิก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (23 ธ.ค.53), ช่วยราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ประจำ ส่วนโครงการ 311 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (1 ต.ค.42 - 1 ต.ค.43), ช่วยราชการ นายทหารปฏิบัติการ ชุดประสานงานพิเศษส่วนประสานงานด้านพม่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (1 ต.ค.43), ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำตัวนายกรัฐมนตรี 3 ท่าน, ช่วยราชการตำแหน่งนายทหารประจำ กอ.กฝร.207 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจพิจารณาเทปรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ททบ.5, คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา, คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารทางวิชาการด้านคลินิก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, กรรมการพิจารณางานทางวิชาการของผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรรมการแพทยสภา, นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549, Chairman of International Committee of Military Medicine Pan Asia Pacific Regional Working Group (ICMM 2012), Editorial Board, Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, หนังสือชมเชยจากองค์การอนามัยโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.pngเหรียญจักรมาลา [3] เล่ม 105 ตอนที่ 216 วันที่ 16 ธันวาคม 2531 (ลำดับที่ 538 พันโท ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ)
 • Border Service Medal (Thailand) ribbon.pngเหรียญราชการชายแดน [4] เล่ม 118 ตอนที่ 25 ข วันที่ 20 ธันวาคม 2544 (ลำดับที่ 12 พันเอก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ)
 • Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 2 (Thailand).pngเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภท 2 [5] เล่ม 96 ตอนที่ 20 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2522 (กอ.รมน. เขต2 ร้อยเอก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ)
 • Red Cross Medal of Appreciation (Thailand) ribbon.pngเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 (หนังสือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ ศล.18042/2553 ลง 27 กันยายน 2553)
 • Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.pngเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) [6] เล่ม 121 ตอนที่ 23 ข วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 (ลำดับที่ 325 พลตรี ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ)
 • Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.pngเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) [7] เล่ม 126 ตอนที่ 16ข วันที่ 4 ธันวาคม 2552 (ลำดับที่ 150 พลตรี ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ)

 • พลโท ศ.คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก รับมอบให้ดำรงตำแหน่ง ประธานแพทย์ทหารนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค จาก Maj.Gen. ZHANG Yanling เจ้ากรมแพทย์ทหารบกสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประธาน ICMM ท่านเดิม) ในห้วงเวลา 2 ปี

 • กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา "จัดการประชุม Asia - Pacific Military Medicine Conference ครั้งที่ 22 3 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร"
2394382
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
1941
2062
2319879
110430
54499
2394382
Your IP: 35.175.191.150
Server Time: 2019-09-23 05:42:51

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน