สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 5  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-3547600-28  ต่อ 94297 , 94270

โทรสาร  02-3549011

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.