การรับรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Amendment)

การรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)

การรับรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง

การรับรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)

การรับรายงานยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Terminate)

การรับรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย

การเตรียมการประชุม Full Board

การรับเอกสารเข้ารับการพิจารณา Expedited

Work flow การรับเอกสารเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

การรับเอกสารเข้ารับการพิจารณา Safety report

การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (Site Monitoring Visit)