เข้าใช้งานระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

แบบสำรวจ

ท่านเข้าเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ทุกวัน - 63.6%
2 - 3 วันต่อครั้ง - 18.2%
สัปดาห์ละครั้ง - 9.1%
เดือนละครั้ง - 9.1%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended

การขอค้น และสำเนาเอกสาร

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560) จำนวน  1  ฉบับ

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ต.ค. 62 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1  วันอังคารที่ 8 ต.ค. 62

รอบที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 62

 

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ก.ย. 62

อบที่ 1  วันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 ผลการพิจารณา

รอบที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 ผลการพิจารณา

 

ครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี

 ( Human Subject Protection Course and GCP Training )

 ระหว่างวันที่  12 – 13 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุม พล.ท.ผ่อง - จำลอง  มีคุณเอี่ยม ชั้น 10

อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าอบรม

2. กรุณาส่งใบสมัครที่ สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือ E-mail:  reseachirb@gmail.com

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)

3. ยืนยันตอบรับการสมัครเข้าอบรมทาง Email address ที่ท่านให้ไว้ตามใบสมัครหรือเช็ครายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.irbrta.pmk.ac.th หรือ http://www.amed.go.th/rtamed/irbrta/

4. ในวันอบรมท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการอบรมมาเอง โดย Download เอกสารที่เว็บไซต์นี้

5. เจ้าหน้าที่จะ Update เอกสารประกอบการอบรม และแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมทุกสัปดาห์

6. หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามกับ นางพรรษพร  สายเสนา  โทร. 094-206-5699

*** เมื่อท่านได้รับการยืนยันการเข้าอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ขอให้แจ้งให้ทาง จนท. ทราบทันที เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียสิทธิสำหรับท่านอื่นที่ต้องการเข้าอบรม แต่ถ้าท่านไม่แจ้งให้ทราบ จะขอตัดสิทธิท่านในการสมัครอบรมครั้งต่อไป

  ใบสมัคร    ตารางการอบรม   ตรวจสอบรายชื่อ
 
download เอกสารประกอบการอบรม

   Roles and  responsibilities โดย พ.อ.รศ. สุธี  พานิชกุล

   Monitoring, CRF and handing โดย คุณนิตยา  จีนปาน

  Privacy and Confidentiality โดย พ.ท.รศ. ปิยะ  รุจกิจยานนท์

  DAN and Bio bank, Stem cell  โดย พ.ท.รศ. ปิยะ  รุจกิจยานนท์

  Research in vulnerable โดย พ.อ.ผศ. นิธิพันธ์  สุขสุเมฆ

  Principles of research ethics โดย พ.อ.รศ. ชาญชัย  ไตรวารี

  The Ethics of Risk-Benefit Judgments โดย พ.อ.รศ. ชาญชัย  ไตรวารี

  Clinical Study Protocol โดย นพ.ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร

  Essential Tools for Conducting โดย นพ.ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร

.อ.สุธี  พานิชกุล ประธานคณะอนุกรรมกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก 

เป็นผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

รับรางวัล  ThaiTECT's EC/IRB Award 2019

ที่มอบให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. (IRBRTA) จากการโหวตคัดเลือดให้ได้รับรางวัลนี้

จากเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลีนิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT's)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

พิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย สถาบันภาคี และ วช.

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชดำริ ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

โดย พล.ต.ชาญชัย  ติกขะปัญโญ ผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ร่วมลงนาม

     สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการปรับเปลี่ยน SOP ฉบับ 6.0 และแบบฟอร์มต่างๆ ใหม่ทั้งหมด   ซึ่งจะเริ่มนำแบบฟอร์มใหม่มาใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์  www.irbrta.pmk.ac.th หรือ www.amed.go.th/rtamed/irbrta

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา (ใช้ Font TH Sarabun PSK 14) 

- RF 01_2560  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย 

- RF 08_2560  คู่มือการเขียน และแบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- RF 09_1_2560  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- RF 10_2560  แบบประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและที่ปรึกษา (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

- RO 01_1.1_2560 หนังสือข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- RO 01_2_2560 หนังสือข้อตกลงในการดำเนินการวิจัย (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- ให้แนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (GCP) มาด้วยทุกครั้ง ของผู้วิจัย ผู้ร่วม หรือที่ปรึกษา

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail หรือส่ง แผ่น CD ที่เป็น File Word และ PDF 

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง  )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

 หมายเหตุ :

1) ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version....Date....(ทุกหน้า ทุกแผ่น)

2) ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยพิจารณา

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ Web site    

ก่อนยื่นโครงร่างการวิจัย

ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ลง 14 ต.ค.56

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา