เข้าใช้งานระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

แบบสำรวจ

ท่านเข้าเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ทุกวัน - 63.6%
2 - 3 วันต่อครั้ง - 18.2%
สัปดาห์ละครั้ง - 9.1%
เดือนละครั้ง - 9.1%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended

การขอค้น และสำเนาเอกสาร

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560) จำนวน  1  ฉบับ

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ส.ค. 62 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1  วันอังคารที่ 13 ส.ค. 62

รอบที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 62

 

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ก.ค. 62

รอบที่ 1  วันอังคารที่ 9 ก.ค. 62 ผลการพิจารณา

รอบที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 62 ผลการพิจารณา 

ครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี

 ( Human Subject Protection Course and GCP Training )

 ระหว่างวันที่  12 – 13 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุม พล.ท.ผ่อง - จำลอง  มีคุณเอี่ยม ชั้น 10

อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าอบรม

2. กรุณาส่งใบสมัครที่ สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือ E-mail:  reseachirb@gmail.com

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)

3. ยืนยันตอบรับการสมัครเข้าอบรมทาง Email address ที่ท่านให้ไว้ตามใบสมัครหรือเช็ครายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.irbrta.pmk.ac.th หรือ http://www.amed.go.th/rtamed/irbrta/

4. ในวันอบรมท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการอบรมมาเอง โดย Download เอกสารที่เว็บไซต์นี้

5. เจ้าหน้าที่จะ Update เอกสารประกอบการอบรม และแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมทุกสัปดาห์

6. หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามกับ นางพรรษพร  สายเสนา  โทร. 094-206-5699

*** เมื่อท่านได้รับการยืนยันการเข้าอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ขอให้แจ้งให้ทาง จนท. ทราบทันที เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียสิทธิสำหรับท่านอื่นที่ต้องการเข้าอบรม แต่ถ้าท่านไม่แจ้งให้ทราบ จะขอตัดสิทธิท่านในการสมัครอบรมครั้งต่อไป

  ใบสมัคร    ตารางการอบรม   ตรวจสอบรายชื่อ
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

พิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย สถาบันภาคี และ วช.

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชดำริ ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

โดย พล.ต.ชาญชัย  ติกขะปัญโญ ผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ร่วมลงนาม

     สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการปรับเปลี่ยน SOP ฉบับ 6.0 และแบบฟอร์มต่างๆ ใหม่ทั้งหมด   ซึ่งจะเริ่มนำแบบฟอร์มใหม่มาใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์  www.irbrta.pmk.ac.th หรือ www.amed.go.th/rtamed/irbrta

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา (ใช้ Font TH Sarabun PSK 14) 

- RF 01_2560  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย 

- RF 08_2560  คู่มือการเขียน และแบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- RF 09_1_2560  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- RF 10_2560  แบบประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและที่ปรึกษา (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

- RO 01_1.1_2560 หนังสือข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- RO 01_2_2560 หนังสือข้อตกลงในการดำเนินการวิจัย (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- ให้แนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (GCP) มาด้วยทุกครั้ง ของผู้วิจัย ผู้ร่วม หรือที่ปรึกษา

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail หรือส่ง แผ่น CD ที่เป็น File Word และ PDF 

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง  )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

 หมายเหตุ :

1) ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version....Date....(ทุกหน้า ทุกแผ่น)

2) ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยพิจารณา

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ Web site    

ก่อนยื่นโครงร่างการวิจัย

ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ลง 14 ต.ค.56

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา