แผนก/หน่วยงาน
  แผนกจัดการ
  แผนกปกครอง
  แผนกเตรียมพล

 กลุ่มงานพัฒนาและบริการกำลังพล
ระเบียบ/คำสั่ง
 ระเบียบข้อบังคับ
 คำสั่งช่วยราชการภายใน พบ.และ นขต.พบ.
  คำสั่งปรับย้ายภายใน พบ.และนขต.พบ.
  คำสั่งอื่น ๆ
 Download แบบฟอร์ม

 

 รู้จักเรา
  ภารกิจ
 แผนผังการจั
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 Link น่าสนใจ
 


        

 

                                                         

แบบฟอร์มใบสมัคร จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ 61

 แบบฟอร์มการของบประมาณเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ 2560

 หลักการอนุมัติโครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559

 คำแนะนำเรื่องสิทธิกำลังพลสำหรับผู้เเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง รพ.รร.6

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่บรรจุเข้า รับราชการ เป็นข้าราชการทหาร

 คำแนะนำเมื่อบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารแพทย์

การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (โครงการพัฒนาสมรรถนะ)

 สรุปการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1(โครงการพัฒนาสมรรถนะ)

การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิต่างๆ ใน รพ.รร.๖ ปี 2553