คำสั่ง / ระเบียบข้อบังคับ
            คำสั่ง พบ.  เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยราชการ ประจำปี 2552
               คำสั่ง พบ. เรื่อง ให้นายทหารประทวนช่วยราชการ ประจำปี 2552
            
  การขอตัวนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนช่วยราชการ
               คำสั่ง พบ. เรื่อง ให้นายทหารประทวนช่วยราชการ ประจำปี 2553
               คำสั่ง พบ. เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยราชการ ประจำปี 2553
               คำสั่ง กอ.รมน. เรื่องกำลังพลปฏิบัติหน้าที่
               คำสั่ง พบ. เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ