คำสั่ง พบ.ที่
 เรื่อง
ลงวันที่
ให้นายทหารรับราชการ
26 พ.ย.2552