แนะนำสิทธิกำลังพลบรรจุใหม่

         การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         การเบิกเงินสวัสดิการ
         เบิกค่าการศึกษาบุตร

          ค่าเช่าบ้าน
        ระเบียบเงิน พ.ต.ส.
          การเบิกเงินที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวนอกเวลาราชการ
             การเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
        
   การศึกษาต่างประเทศ

          การสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี.....เฉพาะของ พบ.ก่อนส่งแพทยสภา
         การลาศึกษาในเวลา นอก กห.ประจำปี
          การศึกษาต่างประเทศ
          ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม การศึกษาต่างประเทศ