ระเบียบเงิน พ.ต.ส. ปี 48
ระเบียบ พบ.ว่าด้วยการเข้าพักอาศัย ปี 2552
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา 2535
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเรื่อง จริยธรรม
คำสั่ง พบ.เรื่องการมอบอำนาจ
ระเบียบ  รพ.รร.6  ว่าด้วยค่าห้องผู้ป่วยเจ็บ  พ.ศ.2553
การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิต่างๆ ใน รพ.รร.๖ ปี 2553