การพัฒนาระบบราชการ

   คำรับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

         คำรับรองการปฏิบัติราชการ
         การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         การตรวจประเมิน

   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )

          ตาราเวลากิจกรรม
         คณะทำงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
          ความผาสุก ความพึงพอใจ ในการทำงาน
             การพัฒนาบุคลากร
        
   คู่มือปฏิบัติงาน

  การควบคุมภายใน

          ตารางเวลากิจกรรม
          คณะทำงานระบบควบคุมภายใน
          การรายงานผลการควบคุมภายใน
          การอบรมความรู้
  แบบฟอร์มต่างๆ

          แบบฟอร์มการประเมินตนเองตามแนวทาง ADLI
          แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ
          รายงานตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
          แบบฟอร์ม ปย.1
          แบบฟอร์ม ปย.2,2-1_เปล่า
          แบบฟอร์มเปล่า