background
image1 image2 image3

Home

แผนกอาชีวะและพยาบาลอนามัย

คำสั่งและประกาศ พบ. ที่เกี่ยวข้องกับแผนกอาชีวะฯ
1. คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 505/57 ลง 1 พ.ค.57 เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่
2. ประกาศ พบ. เรื่อง คำแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวัง การปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อน ลง 19 มี.ค.59
แบบรายงานการบาดเจ็บจากความร้อน
แบบรายงานทีมประเมิน แบบนิเทศ รพ.
แบบรายงานที่รพ.ค่าย บันทึก
2.1 แบบฟอร์มการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ ก่อนการฝึก
2.2 แบบรายงานผลการคัดกรองปัจจัยเสี่ยง
2.3 แบบสรุปผลการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ในการเตรียมการและการปฏิบัติ
2.4 สรุปผลการดำเนินงาน
2.5 แบบฟอร์มการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ ระหว่างฝึก
2.6 สถิติผู้ป่วยเจ็บป่วยจากความร้อนจำแนกตามรายสัปดาห์
2.7 แนวทางการดำเนินงานการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑
2.8 แบบรายงานสอบสวนโรค
แบบรายงานที่หน่วยฝึกทหารใหม่ บันทึก
3.1 แบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากความร้อนรายบุคคล (ภายในสัปดาห์แรก)
3.2 แบบเฝ้าระวังอาการที่เสี่ยง - รายวัน
3.3 แบบบันทึกอุณหภูมิกายและสีปัสสาวะ
3.4 แบบคัดแยกกลุ่มเสี่ยงประจำวัน - รายวัน
3.5 แบบบันทึกสภาพแวดล้อมในการฝึก - รายวัน
โปสเตอร์โรคลอร้อน 4 แบบ
1.การบาดเจ็บจากความร้อน
2.คำแนะนำการวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและดัชนีความร้อน
3.โปสเตอร์การปฐมพยาบาลโรคลมร้อน
4.โปสเตอร์ สีปัสสาวะ

 

 

2019  กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  globbers joomla templates