background
image1 image2 image3

Home

ผลงานนวัตกรรมเอดส์ทีไ่ด้รับรางวัล 9 ร.พ.ค่าย

ผลงานนวัตกรรม 9 ร.พ. ที่ได้รับรางวัล

เอกสารประกอบการดาวน์โหลด..

นตร.13

นตร.3

นตร.8

รพ.ค่ายกาวิละ

ร.พ.ค่ายจิระประวัติ

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์

รพ.ค่ายสุรนารี

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

 

ขอเชิญเสนอความคิดเห็นร่างคำสั่งกองทัพบก เรื่องการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ และการตรวจสุขาภิบาลในหน่วยทหาร

       ในปัจจุบันรัฐบาลได้ออกกฏหมายทางด้านงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมจากการทำงาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กฏหหมายบัญญัติไว้ ซึ่งระเบียบและคำสั่งต้างๆของการเวชกรรมป้องกันของกองทัพบกที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับกฏหมายดังกล่าว กสวป.พบ.จึงได้พิจารณาและดำเนินการพัฒนาปรับปรุง คำสั่งกองทัพบก เรื่องการสุขาภิบาลในที่ั้งปกติและคำสั่งกองทัพบก เรื่องวิธีการตรวจและรายงานการปกิบัติสุขาภิบาล ให้มีความทันสมัยกับสถานการร์ในปัจจุบัน และปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ พบ.ปี 60-64 ประเด็นส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เป้าประสงค์ Smart Organization 

         เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคำสั่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครอบคลุมในทุกมิติของการปฏิบัติงาน กสวป.พบ. จึงขอเชิญให้ หน่วยแพทย์ รพ.ทบ. และ พัน สร. ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อร่างคำสั่งที่จะดำเนินการแก้ไขตามแบบฟอร์ม และส่งให้ กสวป.พบ. ทาง ระบบ Google doc ตาม link
 

 

 

2018  กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  globbers joomla templates