background
image1 image2 image3

Home

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นผู้นำทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันทหาร เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และศรัทธาของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก มีหน้าที่หาและให้ข้อมูลข่าวสาร ประมาณการ ให้ข้อมูลเสนอแนะ ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งในระดับนโยบายและระดับหน่วย ที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายแผนและคำสั่ง รวมทั้งการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรค อันจะส่งผลอย่างยั่งยืน นำไปสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของกำลังพล ทบ. และครอบครัว

หน้าที่ตาม อฉก.หมายเลข ๓๖๐๐ 

๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และให้แนวทางการปกิบัติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านเวชกรรมป้องกัน รวมทั้งกำกับ ดูแล และดำเนินการเวชกรรมป้องกัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อและส่งเสริมสุขภาพทางกาย ทางจิตของทหาร ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบ

๒. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ค่านิยม (Value)

คุณภาพ ศักดิ์ศรี สามัคคี มีวินัย

2019  กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  globbers joomla templates