background
image1 image2 image3

Home

ขอเชิญชวนให้หน่วยสายแพทย์ ทบ. จัดกิจกรรมวันยุงโลก

   ด้วยวันที่ 20 ส.ค. ของทุกปี เป็นวันยุงโลกซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงอันตรายจากกการเจ็บป่วยเนื่องจากยุงเป็นพาหนะ เช่น โรคมาลาเรีย   ไข้เลือดออก ไข้ชิก้า เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทหาร กสวป.พบ. พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่กำลังพลและครอบครัวให้ทราบถึงอันตรายจากยุง จึงเห็นควรให้ หน่วยสายแพทย์ ทบ. รณรงค์ เชิญชวน จัดกิจกรรมวันยุงโลก ในวันที่ 20-23 ส.ค.60 หากดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการรณรงค์ เชิญชวน จัดกิจกรรมฯ พร้อมภาพถ่ายให้ พบ.(กสวป.พบ.) ทราบ ภายในวันที่ 31 ส.ค.60

2019  กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  globbers joomla templates