background
image1 image2 image3

Home

ขอเชิญเสนอความคิดเห็นร่างคำสั่งกองทัพบก เรื่องการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ และการตรวจสุขาภิบาลในหน่วยทหาร

       ในปัจจุบันรัฐบาลได้ออกกฏหมายทางด้านงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมจากการทำงาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กฏหหมายบัญญัติไว้ ซึ่งระเบียบและคำสั่งต้างๆของการเวชกรรมป้องกันของกองทัพบกที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับกฏหมายดังกล่าว กสวป.พบ.จึงได้พิจารณาและดำเนินการพัฒนาปรับปรุง คำสั่งกองทัพบก เรื่องการสุขาภิบาลในที่ั้งปกติและคำสั่งกองทัพบก เรื่องวิธีการตรวจและรายงานการปกิบัติสุขาภิบาล ให้มีความทันสมัยกับสถานการร์ในปัจจุบัน และปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ พบ.ปี 60-64 ประเด็นส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เป้าประสงค์ Smart Organization 

         เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคำสั่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครอบคลุมในทุกมิติของการปฏิบัติงาน กสวป.พบ. จึงขอเชิญให้ หน่วยแพทย์ รพ.ทบ. และ พัน สร. ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อร่างคำสั่งที่จะดำเนินการแก้ไขตามแบบฟอร์ม และส่งให้ กสวป.พบ. ทาง ระบบ Google doc ตาม link
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4SwBwSDLFTgHMbyDXnFDJB9T3NRmjDhZlzmz6r1BwfiQFhg/viewform?c=0&w=1

 

 

2019  กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  globbers joomla templates