background
image1 image2 image3

Home

แผนกควบคุมโรคติดต่อและกีฏเวชวิทยา

คำสั่งและประกาศ พบ.ที่เกี่ยวข้องกับแผนกควบคุมโรคฯ
1. ประกาศ พบ. เรื่อง การส่งรายงานการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อของกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว ลง 7 พ.ย.56
2. ประกาศ พบ. เรื่อง คำแนะนำการป้องกันโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาว ลง 19 พ.ย.56
3. ประกาศ พบ. เรื่อง คำแนะนำการป้องกันโรคที่พบบ่อยในฤดูฝน ลง 5 มิ.ย.57
4. ประกาศ พบ. เรื่อง คำแนะนำและป้องกันโรคที่พบบ่อยในฤดูร้อน ลง 28 มี.ค.57
5. ประกาศ พบ. เรื่อง คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลง 29 มี.ค.56
6. ประกาศ พบ. เรื่อง คำแนะนำการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับกำลังพลกองทัพบก ลง 19 ก.พ.56
7. ประกาศ พบ. เรื่อง บทบาทและแนวทางการปฏิบัติงานของชุดเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ลง 19 พ.ย.57
8. ประกาศ พบ. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี การปฏิบัติต่อทหารฯและผู้ป่วยเอดส์กองทัพบก ลง 16 ส.ค.59 (ฉบับล่าสุด)
9. ประกาศ พบ.เรื่อง คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ลง 6 ต.ค.59
10. ประกาศ พบ. เรื่อง การกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง พื้นที่ที่มีความเสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวังการติดเชื้อโรคมาลาเรีย ลง 21 ก.ย.58 
 
แบบรายงานโรคติดต่อประจำฤดูกาล 
1. แบบรายงานโรคที่มีความสำคัญสูง (ผนวก ก)
2. แบบรายงานสรุปโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังฤดูร้อน ( มี.ค-มิ.ย.) (ผนวก ข) 
3. แบบรายงานสรุปโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังฤดูฝน (ก.ค. - ต.ค.) (ผนวก ค)
4. แบบรายงานสรุปโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับฤดูหนาว ( พ.ย.-ก.พ ) (ผนวก ง)
 
แบบรายงานกลุ่มงบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
1.แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคเอดส์ทหารกองประจำการ (ฉบับแก้ไข ก.พ. 58)
2.เฉลยแบบทดสอบความรู้เรื่องโรคเอดส์ทหารกองประจำการ (ฉบับแก้ไข ก.พ. 58)
3.แบบรายงานผลการให้คำปรึกษาและการติดตามการรักษาทหารกองประจำการผู้ติดเชื้อเอชไอวี
4.แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาตามแบบ โครงการ NAP.
5.แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทหารกองประจำการ
6.แบบรายงานตัวชี้วัดกลุ่มงบงานอก้ไขปัญหาเอดส์
7.ข้อควรรู้ก่อนการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
8.หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการ (Informed Consent)
 
แบบฟอร์ม ทบ. ด้านงบประมาณ 
1.แบบคำของบประมาณ ทบ.115-116
2.แบบรายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานไตรมาส 1-4)
 
โครงการค่ายทหารปลอดยุง 
1. แบบรายงานโครงการค่ายทหารปลอดยุง (ที่ตั้งปกติ) ฉบับแก้ไข 17 มิ.ย.59
2019  กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  globbers joomla templates