ผู้บังคับหน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก
จากอดีตถึงปัจจุบัน

พ.ท.วราภรณ์       อิศรางกูร ณ อยุธยา

คนที่ 1 ( 24 เม.ย.2504 - 15 เม.ย.2508 )

พ.ท.อรรคนี       มิลินทรานุช

คนที่ 2 ( 29 มี.ค.2509 - 22 ส.ค.2515 )

พ.ท.มณี      กิจนิตย์ชีว์

คนที่ 3 ( 20 มี.ค.2515 - 13 มี.ค.2517 )

พ.ท.ทองปอนด์       วงศ์เชษฐา

คนที่ 4 ( 13 มี.ค.2517 - 5 มิ.ย.2524 )

พ.ท.ประกอบกิจ     เวชมนัส

คนที่ 5 ( 1 ก.ค.2524 - 7 มี.ค.2528 )

พ.ท.มนัสวีร์       บุญเปี่ยม

คนที่ 6 ( 6 ม.ค.2529 - 13 ม.ค.2534 )

พ.ท.บุญเติม     แสงดิษฐ์

คนที่ 7 ( 4 ก.พ.2534 - 4 ม.ค.2537 )

พ.ท.ภราดร       พันธุมะบำรุง

คนที่ 8 ( 2 ต.ค.2537 - 29 มิ.ย.2541 )

พ.ท.โชคชัย     ขวัญพิชิต

คนที่ 9 (    ก.ค.2541 - 2543 )

พ.ท.สมประสงค์      จันทร์แสงทอง

คนที่ 10 ( 27 ก.ค.2544 - 30 ก.ค.2545 )

พ.ท.ฉัตรพงศ์      พีระวราสิทธิ์

คนที่ 11 ( 11ก.ค.2546 - 6 ม.ค. 2548 )

พ.ท.จิติวัฒนา       รอดเจริญ

คนที่ 12 ( 6 ม.ค. 2548 - 2552 )

   

พ.ท. จิรกฤต       วัฒนรัตน์

คนทื่ 13 (  2552 – ปัจจุบัน )