8/4 หน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก

ถนน พญาไท

แขวง ทุ่งพญาไท

เขต ราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-3544418, โทร.(ภายใน) 94340