วิสัยทัศน์  (Vision)

"เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านเวชกรรมป้องกัน และเป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน"

 

พันธกิจ  (Mission)

1. สำรวจรวบรวม ศึกษา  ประเมินค่า สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ มีผลกระทบต่อสุขภาพกำลังพลของกองทัพบก

2. ดำเนินการ ควบคุม กำจัด แมลงและพาหะนำโรค รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกำลังพลของกองทัพบก

3. ดำเนินการ ตรวจ ประเมินค่า รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลหน่วยต่างๆ

ทั่วกองทัพบก 

 

ขีดความสามารถ (Capability)

1.จัดเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคและอุปกรณ์สำหรับการตรวจการประเมินค่า และควบคุมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลในสนามของกองทัพบก

2.ประสานงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสุขาภิบาลของหน่วยทหารและช่วยแนะนำเกี่ยวกับสุขศาสตร์ส่วนบุคคล

3.สามารถจัดเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค  เพื่อควบคุมแรงงานสำหรับใช้ในการกำจัดพาหะนำโรค ชนิดต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 300 คน 

ในการปฏิบัติงานจะต้องได้รับแรงงานเพิ่มเติม

4.สามารถจัดชุดเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดพาหะนำโรคเป็นอิสระได้แต่ต้องได้รับการบริการจากหน่วยที่ขอ

รับการสนับสนุน

 

หลักนิยม (Doctrine)

      หน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการบริการทางเวชกรรมป้องกันเป็นส่วนรวมแก่หน่วย

ต่างๆทั่วกองทัพบก ที่เกินขีดความสามารถของหน่วยทหารนั้นจะปฏิบัติเองได้หรือตามที่กรมแพทย์ทหารบกสั่งให้ปฏิบัติ

 

ค่านิยม (Value)

"ภารกิจด้วยใจ ทำงานได้ทุกพื้นที่ ปฏิบัติได้ทันที เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งการ"