ภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ รัฐอิระวดี ประเทศสหภาพเมียนมาร์

ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 4 ก.ย.58

 IMG_1481.JPG