หน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก

(Royal Thai Army Preventive Medicine Unit)

กล่าวทั่วไป

       ที่ตั้งหน่วย    มีที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกรมแพทย์ทหารบก ตั้งอยู่เลขที่  8/4  ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-4418  เบอร์ ทบ. 94340-2 สืบค้นข้อมูลหรือค้นหา หน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก จาก Google

 

ประวัติความเป็นมาหน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก

       หน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก (Royal Thai Army Preventive Medicine Unit)  มีชื่อย่อว่า“นวป.ทบ.”เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ.ที่   381/26427  ลง  21 พ.ย.  03  เป็นหน่วยตามอัตราการจัด และยุทโธปกรณ์(อจย.) ใช้ อจย.หมายเลข 8-117 ( 6 ก.ย. 03 )ปัจจุบันฝากการบังคับบัญชาไว้กับ พบ. ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 45/40 ลง 17 มี.ค. 40โดยได้รับการบรรจุกำลังพลในขั้นแรกตามอัตราโครงเมื่อปี 2503และได้รับการบรรจุกำลังพลตามอัตราลดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา  มีการปรับปรุงอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์  ( ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2541 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน การจัดตั้งหน่วยครั้งแรกได้อาศัยอาคาร โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก  (อาคารเดิมภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)  เป็นที่ตั้งชั่วคราว  และได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาอยู่ยังที่ตั้งปัจจุบันเมื่อปี 2529 ประกอบด้วยอาคารโรงนอนทหาร 1 หลัง และอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม 1 หลัง โดยมีผู้บังคับหน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก คนปัจจุบัน คือ พ.ท. จิรกฤต

วัฒนรัตน์ ซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยคนที่ 13