แผนปฏิบัติราชการ กวก.พบ. ประจำปี 2561

ลำดับ โครงการ แผนก ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการ
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP
เป้าประสงค์ มีความเป็น Smart Organization                                                                        
1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และบริหารจัดการ
ศสท. ร.อ.อำนาจฯ                                                                      
2 ประชุมทางไกล ศสท. ร.อ.อำนาจฯ                                                                        
3 โรงพยาบาลคุณธรรม ผกพ. พ.ท.หญิง สมิดานันท์ฯ                                                                        
4 Smart Headquarter ผผพ. / กบร.พบ. ร.ต.ศรีเพชรรัตน์ฯ                                                                        

เป้าประสงค์ มีการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจ

                                                                       
1 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย ผคจ.
พ.ต.หญิง อิสริยาฯ                                                                        
2 พัฒนาข้อมูลงานวิจัย พบ. ผคจ.
พ.ต.หญิง อิสริยาฯ                                                                        
3 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และ R2R ทางการแพทย์ ผคจ.
พ.ต.หญิง อิสริยาฯ                                                                        
4 ฝึกอบรมนักวิจัยแบบบูรณาการ ผคจ. พ.ต.หญิง อิสริยาฯ                                                                        
เป้าประสงค์ กระบวนการบริการแพทย์ในที่ตั้ง มีมาตรฐานขั้นสูง                                                                        
1 พัฒนากระบวนการสำคัญด้านการรักษาพยาบาลตามบริบท รพ.ทบ. ผกพ.
พ.ท.หญิง พรทิพาฯ                                                                        
2 ช่องทางพิเศษ Stoke Fasttrack ผกพ. พ.ท.หญิง พรทิพาฯ                                                                        
3 ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ผกพ. พ.ท. สิริพงษ์ฯ                                                                        
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
                                                                       
1 ช่องทางพิเศษการใช้บริการ รพ.ทบ. ผกพ. พ.ท.หญิง พรทิพาฯ                                                                        
2 ลดขั้นตอน / ระยะเวลารอคอย รพ.ทบ. ผกพ. พ.ท.หญิง พรทิพาฯ                                                                        
3 พัฒนาบริการรูปแบบ Supreme Service ผกพ. พ.ท.หญิง พรทิพาฯ                                                                        
4 ประชาสัมพันธ์หน่วยสายแพทย์ ทบ. ปชส.พบ. พ.ต.หญิง มนชยาฯ                                                                        
เป้าประสงค์ กรมแพทย์ทหารบกและหน่วยแพทย์กองทัพบก ได้รับรองเป็นองค์กรสมรรถนะสูง                                                                        
1

พัฒนาเครือข่าย รพ.ทบ. เพื่อการรับรองมาตรฐาน HA

ผกพ. พ.ท.หญิง พรทิพาฯ                                                                        
เป้าประสงค์ กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม มีสมรรถนะสูง                                                                        
1 เพิ่มพูนสมรรถนะการดูแล แก่ผู้ประสานงานหน่วยสาย พ. ผกพ. พ.ท.หญิง สมิดานันท์ฯ                                                                        
2 ศึกษาแนวทางดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามอย่างครอบคลุม ผกพ. พ.ท.หญิง สมิดานันท์ฯ                                                                        
เป้าประสงค์ หน่วยแพทย์กองทัพบกมีความพร้อม ต่อการสนับสนุนภารกิจ                                                                        
1 จัดตั้งชุดแพทย์เผชิญเหตุ (MERT) ผคจ. / กยข.พบ. พ.ท. สามารถฯ                                                                        
2 จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย์ (SMOT) ผคจ. / กยข.พบ. พ.ท. สามารถฯ                                                                        

***หมายเหตุ
P (Plan) = แผน
RS (Results) = ผล
RP (Report) = รายงาน
สีแดง หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ
สีเหลือง หมายถึง กำลังดำเนินการ
สีเขียว หมายถึง ดำเนินการแล้ว
X (กากบาท) หมายถึง ปิดโครงการแล้ว


แผนปฏิบัติราชการ กวก.พบ. ประจำปี 2561(การดำเนินการงบประมาณ)

ลำดับ โครงการ แผนก งบประมาณ การดำเนินการ
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP P RS RP
เป้าประสงค์ มีความเป็น Smart Organization                                                                        
1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และบริหารจัดการ
ศสท. 108,000
                                                                       
2 ประชุมทางไกล ศสท. 15,000,000                                                                        
3 โรงพยาบาลคุณธรรม ผกพ. 67,000                                                                        
4 Smart Headquarter ผผพ. / กบร.พบ. 1,943,000                                                                        

เป้าประสงค์ มีการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจ

                                                                       
1 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย ผคจ.
400,000                                                                        
2 พัฒนาข้อมูลงานวิจัย พบ. ผคจ.
300,000                                                                        
3 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และ R2R ทางการแพทย์ ผคจ.
50,000                                                                        
4 ฝึกอบรมนักวิจัยแบบบูรณาการ ผคจ. 1,200,000                                                                        
เป้าประสงค์ กระบวนการบริการแพทย์ในที่ตั้ง มีมาตรฐานขั้นสูง                                                                        
1 พัฒนากระบวนการสำคัญด้านการรักษาพยาบาลตามบริบท รพ.ทบ. ผกพ.
406,000                                                                        
2 ช่องทางพิเศษ Stoke Fasttrack ผกพ. 2,000                                                                        
3 ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ผกพ. 7,000                                                                        
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
                                                                       
1 ช่องทางพิเศษการใช้บริการ รพ.ทบ. ผกพ. 2,000                                                                        
2 ลดขั้นตอน / ระยะเวลารอคอย รพ.ทบ. ผกพ. 2,000                                                                        
3 พัฒนาบริการรูปแบบ Supreme Service ผกพ. 237,000                                                                        
4 ประชาสัมพันธ์หน่วยสายแพทย์ ทบ. ปชส.พบ. 64,000                                                                        
เป้าประสงค์ กรมแพทย์ทหารบกและหน่วยแพทย์กองทัพบก ได้รับรองเป็นองค์กรสมรรถนะสูง                                                                        
1

พัฒนาเครือข่าย รพ.ทบ. เพื่อการรับรองมาตรฐาน HA

ผกพ. 320,000                                                                        
เป้าประสงค์ กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม มีสมรรถนะสูง                                                                        
1 เพิ่มพูนสมรรถนะการดูแล แก่ผู้ประสานงานหน่วยสาย พ. ผกพ. 400,000                                                                        
2 ศึกษาแนวทางดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามอย่างครอบคลุม ผกพ. 7,000                                                                        
เป้าประสงค์ หน่วยแพทย์กองทัพบกมีความพร้อม ต่อการสนับสนุนภารกิจ                                                                        
1 จัดตั้งชุดแพทย์เผชิญเหตุ (MERT) ผคจ. / กยข.พบ. 5,000,000                                                                        
2 จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย์ (SMOT) ผคจ. / กยข.พบ. 2,000,000                                                                        

***หมายเหตุ
P (Plan) = แผน
RS (Results) = ผล
RP (Report) = รายงาน
สีแดง หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ
สีส้ม หมายถึง สปช.ทบ.
สีน้ำเงิน หมายถึง กคง.พบ.
สีม่วง หมายถึง สกง.พบ.
สีเขียว หมายถึง ดำเนินการแล้ว
X (กากบาท) หมายถึง ปิดโครงการแล้ว