ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ต่อหมายเลข

1.

พ.อ.ปฏิกรณ์                   สมาณาธิกรณ์

    โทร 02-354-4430 ,    4481 

2.

พ.อ.ผจญ                       เฮงสิน

02-354-4430

หรือ     94480

หรือ     94483

ต่อ   12

3.

พ.ต.มาโนช                    สุพะรัง

ต่อ   13

4.

พ.ท.ธาตรี                       บุญเจือ

ต่อ   14

5.

จ.ส.อ.วุฒินันทร์              ขันไชย

ต่อ   15

6.

ร.ท.หญิง พิญญ์พัชร์       อ่อนเที่ยง

ต่อ   16

7.

พ.ต.หญิง อุทัยวรรณ       วนิช

ต่อ   17

8.

จ.ส.อ.ประยุทธ์                 โพธิจามร

ต่อ   18

9.

ส.ท.อรรถพล                   ประชานนท์

ต่อ   19

10.

ส.ท.หญิง อัจฉรา             ดวงทุ่งสา

ต่อ   20

11.

ส.ท.พลากร                     อ่ำหลี

ต่อ   21

12.

น.ส. มนัสวี                      เตชะเสน

ต่อ   22

13.

ส.อ.หญิง ณกัญญรมณ์   กล่ำประชา

ต่อ   23

14.

จ.ส.อ.วัชรินทร์                 บูชิกานนท์

ต่อ   24

15.

ร.ต.อดิเรก                       มูลสวัสดิ์

ต่อ   25

16.

ธุรการ กคง.พบ.

ต่อ   11

17.

FAX

ต่อ   26