1. ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ( 14 ก.พ.56 )

2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการใน ทบ. ( 19 ต.ค.55 )

3. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในพิธีต่างๆและค่าใช้จ่ายที่เป็นการประจำ ( 6 ก.พ.57 )

4. ผนวก ก. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ทบ.) ( 1 ก.พ.55 )

5. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ( 18 มิ.ย.57 )

6. แนวทางปฏิบัติในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

7. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณของกองทัพบก

9. คำสั่ง กองทัพบก ที่ 81/2550 เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ

10. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล โดยไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือโรงพยาบาล เอกชนนอกเวลาราชการ หรือไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ พ.ศ.2538

11. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2548

11.1 กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

11.2 แบบฟอร์มในการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ( พ.ต.ส. )

11.3 หนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส. ตามระเบียบ ทบ.

12. ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฉบับ 2560

13. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

14. การบัญชีภาครัฐ

14.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1

14.2 นโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 (แนวทางปฏิบัติของ ทบ.)

14.3 หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

14.4 แนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยงานใน ทบ.ตามผังบัญชีมาตรฐาน V.27.4 และ V.28

14.5 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555

15. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

16. ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

17. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2556

18. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรับปรุง2558)

19. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

20. ระเบียบ กค. ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526

21. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.2557

22. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2542

23. การเปิดบัญชีฝากเงินกับธนาคาร

24. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติราชการ

25. แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

26. ปรับอัตราเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักของทางราชการในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมในประเทศ

27. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร

28. อัตราเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ ทบ.

 

รายรับสถานพยาบาล

1. ระเบียบ กห ว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ.2551

2. ระเบียบ กห ว่าด้วยบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ.2557

2.1 คู่มือการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล

2.2 ผังบัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล

2.3 รูปแบบรายงานการเงินตาม ว.237

2.4 รูปแบบรายงานการเงินตามมาตรา 170

3. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเงินอุดหนุน โรงพยาบาล พ.ศ.2515

4. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสังกัดกองทัพบก พ.ศ.2552

4.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สังกัดกองทัพบก พ.ศ.2552 ( รวมฉบับที่ 1, 2 และ 3 )

5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับฝากและจ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาลเพื่อการปฏิบัติราชการของสถานพยาบาลอื่นในสังกัดกองทัพบก

6. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ.2536

7. ปรับปรุงแก้ไขหลักการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล

8. คณะกรรมการพิจารณาความต้องการงบประมาณเงินรายรับของสถานพยาบาล ทบ.

9. หลักเกณฑ์และรูปแบบการตั้งประมาณการรายได้-รายจ่าย เงินรายรับของสถานพยาบาล

10. การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

10.1 การตัดหนี้สูญที่เกิดจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10.2 แนวทางการตัดหนี้สูญ ผู้ป่วยสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10.3 หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญการรักษาพยาบาลโครงการประกันสังคม

11. การมอบอำนาจการอนุมัติใช้จ่ายเงินรายของสถานพยาบาล

12. หารือการจ้างลูกจ้างรายวันโดยใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล

13. วงเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของสถานพยาบาล ทบ.

14. บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายรับของสถานพยาบาลในสังกัด ทบ.

15. แนวทางการจัดทำประมาณการรายได้-รายจ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล

 

รายรับสถานศึกษา

1. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับของสถานศึกษา พ.ศ.2548

2. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปของ วพม. พ.ศ.2550

3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

4. การจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเงินรายรับสถานศึกษา

5. ผังบัญชีเงินรายรับสถานศึกษา

6. ตัวอย่างรายการผังบัญชีเงินรายรับสถานศึกษา

 

 

กองโครงการและงบประมาณ กรมแพทย์ทหารบก

โทร. 02-354-4430 โทร ทบ. 94480-94484

 

ภารกิจ การจัดหน่วย ติดต่อสอบถาม